ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ανταποκρινόμαστε στις σημερινές παγκόσμιες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τι σημαίνει για εμάς;


Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Η ALFA PRODUCTS ανταποκρίνεται στις σημερινές παγκόσμιες απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενσωματώνοντας λύσεις στην γενικότερη στρατηγική της εταιρίας αλλά και στις επιμέρους λειτουργίες και πρακτικές της. Η αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, η εκτενής χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων, η παραγωγή προϊόντων πιο φιλικών προς το περιβάλλον, είναι σημαντικές δεσμεύσεις μας απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Διασφάλιση Ποιότητας

Προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών. Με τη συνεχή μέριμνα, τους απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους, τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας, διασφαλίζουμε την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την παραγωγή των χημικών και λιπαντικών προϊόντων, καθώς και ISO 14000.

Επίλυση προβλημάτων καταναλωτών

Η ικανοποίηση των καταναλωτών από τα προϊόντα μας είναι βασική προτεραιότητα για την εταιρία μας. Γι’ αυτό, έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς για την υποστήριξη του καταναλωτικού κοινού. Από τηλεφωνικές γραμμές καταναλωτών, συμβουλές για την σωστή χρήση των προϊόντων, μέχρι πρόβλεψη για επίσκεψη κατ’ οίκων, όπου αυτό απαιτείται.

Υπευθυνότητα Εργοδότη

Κατ’ αρχήν, η ALFA PRODUCTS θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Πέρα από αυτό, δεν κάνουμε διακρίσεις και δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης. Αντίθετα, σεβόμαστε τους ανθρώπους μας, αφού από αυτούς εξαρτάται η επιτυχία της εταιρίας μας. Αναδεικνύουμε τη δύναμη της συνεργασίας, της ομάδας, χωρίς όμως να μειώνουμε τη σημασία της ατομικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων. Τέλος, ενθαρρύνουμε την υγιή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η συμμετοχή στην κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε καθώς και η ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας είναι ζητήματα που μας αφορούν άμεσα. Εκτός των άλλων, είναι ζητήματα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη. H ALFA PRODUCTS συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας, προσφέροντας υποστήριξη σε κοινωφελείς οργανισμούς. Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας σε κοινωφελή έργα και συμμετέχουμε σε ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος.